Medezeggenschapsraad

Wij zijn de Medezeggenschapsraad (afgekort MR) van het Mozaïek. De MR is het inspraakorgaan voor ouders en personeelsleden in het basisonderwijs en heeft een adviserende en/of controlerende taak op beleidsmatig niveau ten aanzien van de ontwikkelingen rond de school.

 

Bij een aantal zaken heeft de MR instemmingsrecht. Dit betekent dat als we het niet eens worden met het bestuur een besluit geen doorgang kan vinden. Dit kan zijn op het gebied van veiligheids-, gezondheids en welzijnsbeleid. Ook het schoolplan valt hier onder. Dit staat allemaal beschreven in het reglement medezeggenschapsraad.

 

Onze MR bestaat momenteel uit twee ouderleden en twee personeelsleden. De personeelsleden worden gekozen door het personeel, de ouderleden door ouders. De leden hebben een zittingsperiode van vier jaar.

 

Dit schooljaar 2017-2018 bestaat de MR uit de volgende leden:
Saskia van Duinen (oudergeleding, voorzitter)
Herman Rugebregt (oudergeleding)
Karlijn Boogaard (personeelsgeleding)

Nadesja Röling (personeelsgeleding)

 

Naast de MR bestaat er ook nog een Gemeenschappelijke MR. Dit is een overkoepelende MR van de Christelijke basisscholen in Lelystad. Deze raad geeft instemming of advies bij zaken die voor alle scholen gelden. Eén personeelslid en één ouderlid van de MR hebben zitting in de GMR (= gemeenschappelijke medezeggenschapsraad), samen met de afgevaardigden van de MR van de andere scholen binnen SCPO Lelystad.

 

Bent u benieuwd hoe wij werken en wat we bespreken? We vergaderen ongeveer zes keer per jaar. Alle vergaderingen worden (deels) bijgewoond door de directrice Wilma van Harten. Onder aan deze pagina treft u een overzicht van de geplande vergaderingen en links naar onder andere de jaarverslagen en de vastgestelde notulen van de MR vergaderingen.

 

Belangrijk voor u als ouder: de MR vergaderingen zijn openbaar. Wilt u er één bijwonen dan kunt u dit doorgeven aan Saskia van Duinen via het e-mailadres: MR@mozaiek-lelystad.nl

 

Ook voor vragen kunt u gerust contact met ons opnemen via dit e-mailadres.

 

 

Vergaderdatums Medezeggenschapsraad

Woensdag 6 december 2017 - aanvang 14:00 uur
Woensdag 7 februari 2018 - aanvang 14:00 uur
Woensdag 11 april 2018 - aanvang 14:00 uur
Woensdag 13 juni 2018 - aanvang 14:00 uur
Woensdag 11 juli 2018 - aanvang 14:00 uur (onder voorbehoud)