Medezeggenschapsraad

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn wij op zoek naar ouders die zich verkiesbaar willen stellen voor de medezeggenschapsraad. Heeft u interesse? Meldt u dan aan bij Suzanne Smeijer via s.smeijer@hetmozaiek-lelystad.nl. Verdere informatie volgt!
Wij zijn de Medezeggenschapsraad (afgekort MR) van IKC "Het Mozaïek". De MR is het inspraakorgaan voor ouders en personeelsleden in het basisonderwijs en heeft een adviserende en/of controlerende taak op beleidsmatig niveau ten aanzien van de ontwikkelingen rond de school.

 

Bij een aantal zaken heeft de MR instemmingsrecht. Dit betekent dat als we het niet eens worden met het bestuur een besluit geen doorgang kan vinden. Dit kan zijn op het gebied van veiligheids-, gezondheids en welzijnsbeleid. Ook het schoolplan valt hier onder. Dit staat allemaal beschreven in het reglement medezeggenschapsraad.

 

Onze MR bestaat momenteel uit één ouderlid en twee personeelsleden. De personeelsleden worden gekozen door het personeel, de ouderleden door ouders. De leden hebben een zittingsperiode van vier jaar.

 

Dit schooljaar 2018-2019 bestaat de MR uit de volgende leden:
Herman Rugebregt (oudergeleding)
Suzanne Smeijer (personeelsgeleding)

Nadesja Röling (personeelsgeleding)

 

Naast de MR bestaat er ook nog een Gemeenschappelijke MR. Dit is een overkoepelende MR van de Christelijke basisscholen in Lelystad. Deze raad geeft instemming of advies bij zaken die voor alle scholen gelden. Eén personeelslid en één ouderlid van de MR hebben zitting in de GMR (= gemeenschappelijke medezeggenschapsraad), samen met de afgevaardigden van de MR van de andere scholen binnen SCPO Lelystad.

 

Bent u benieuwd hoe wij werken en wat we bespreken? We vergaderen ongeveer zes keer per jaar. Alle vergaderingen worden (deels) bijgewoond door de directrice Ingeborg Gels. 

 

Belangrijk voor u als ouder: de MR vergaderingen zijn openbaar. Wilt u er één bijwonen dan kunt u dit doorgeven aan Herman Rugebregt via het e-mailadres: MR@mozaiek-lelystad.nl

 

Ook voor vragen kunt u gerust contact met ons opnemen via dit e-mailadres.