Kids

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is het inspraakorgaan voor ouders en personeelsleden in het basisonderwijs en heeft een adviserende en/of controlerende taak op beleidsmatig niveau ten aanzien van de ontwikkelingen rond de school. Bij een aantal zaken heeft de MR instemmingsrecht. Dit betekent dat als we het niet eens worden met het bestuur een besluit geen doorgang kan vinden. Dit kan zijn op het gebied van veiligheids-, gezondheids en welzijnsbeleid. Ook het schoolplan valt hier onder. Dit staat allemaal beschreven in het reglement medezeggenschapsraad.
Onze MR bestaat momenteel uit twee ouderleden en twee personeelsleden. De personeelsleden worden gekozen door het personeel, de ouderleden door ouders. De leden hebben een zittingsperiode van vier jaar.

 

Het schooljaar 2020-2021 bestaat de MR uit de volgende leden:
Jasper Heus (oudergeleding), vader van Ruben, Hannah en Lotte

Naomi Likumahwa (oudergeleding), moeder van Félinn en Quincy 
Suzanne Smeijer (personeelsgeleding), leerkracht groep 4/5

Miranda Frankema (personeelsgeleding), leerkracht groep 3

 

Naast de MR bestaat er ook nog een Gemeenschappelijke MR. Dit is een overkoepelende MR van de Christelijke basisscholen in Lelystad. Deze raad geeft instemming of advies bij zaken die voor alle scholen gelden. Eén personeelslid en één ouderlid van de MR hebben zitting in de GMR (= gemeenschappelijke medezeggenschapsraad), samen met de afgevaardigden van de MR van de andere scholen binnen SCPO Lelystad.

 

Bent u benieuwd hoe wij werken en wat we bespreken? We vergaderen ongeveer zes keer per jaar. Alle vergaderingen worden (deels) bijgewoond door de directrice, Ingeborg Gels. 

 

Belangrijk voor u als ouder: de MR vergaderingen zijn openbaar. Wilt u er één bijwonen dan kunt u dit doorgeven aan Suzanne Smeijer via het e-mailadres: s.smeijer@scpo-lelystad.nl

 

Ook voor vragen kunt u gerust contact met ons opnemen via dit e-mailadres.