Kids

Onderwijs

KC Het Mozaïek staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waarbij wij aansluiten bij onze populatie. Onze populatie wordt gekenmerkt door relatief veel leerlingen uit eenoudergezinnen, leerlingen met een niet-westerse migratie-achtergrond en leerlingen uit gezinnen met lage inkomens. Dit zien wij terug in een schoolweging van >35, waarbij Het Mozaïek te maken heeft met enorme verschillen tussen leerlingen. Zo zitten (zeer) makkelijk lerenden in dezelfde groep als (zeer) moeilijk lerenden. Om die reden kiezen wij ervoor zoveel mogelijk enkele groepen te hanteren, zodat de leerkrachten beter aan kunnen sluiten bij alle verschillende onderwijsbehoeften. Het Mozaïek hanteert leerlingvolgsystemen waarmee wordt gemonitord of we de juiste dingen doen. Ook analyseren we op basis van de rapportage naar aanleiding van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs. Ons streven is op het gebied van lezen, rekenen en taalverzorging, te scoren ter hoogte van het landelijk gemiddelde, omdat hoge verwachtingen leiden tot hoge resultaten.

 

Sociaal emotionele vorming

We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkómen ervan. Op Het Mozaïek werken we met Positive behavior support (PBS).

 

Orde en regelmaat zor­gen ervoor dat er ruimte en aandacht voor elk kind is. Natuurlijk krijgt er wel eens een kind een time-out, maar we steken veel meer energie in het belonen van goed gedrag. Wij werken aan Positive Behavior Support (PBS): aandacht geven aan dat wat goed gaat. Wij besteden vooral aandacht aan observeren, complimenteren en corrigeren. Binnen Het Mozaïek geldt niet het recht van de sterkste en/maar gaan we respectvol met elkaar om. In de omgang met elkaar gaan we uit van de volgende punten:

  • Heb ik interesse in de ander?
  • Begrijp ik de ander?
  • Vraag ik om opheldering, als ik gedrag niet begrijp?
  • Kan ik het zeggen als ik iets niet wil?
  • Ken ik de ander?
  • Vertel ik over mijzelf en wat mij bezighoudt?
  • Praat ik met anderen in plaats van over anderen?

 

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar het onderwijsplan gedrag.