Kids

Beleid taal, rekenen en welbevinden

Vanaf het schooljaar 2018/2019 is een nieuw (management)team werkzaam op Het Mozaïek. Dit (management)team houdt oude plannen tegen het licht en formuleert en implementeert nieuwe plannen. Deze plannen worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld; het zijn werkdocumenten. Alvorens plannen te beschrijven bepalen we eerst onze werkpunten, gaan we aan de slag en proberen we uit. Als we onze werkwijze hebben uitgekristalliseerd leggen we die vast, zodat we zeggen wat we doen en de documenten doorleefd zijn door het team. De vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden in het rapportfolio. Meer informatie hierover vindt u onderaan deze pagina in het beleidstuk rapportfolio.
Onderwijsplan kleuters

In het jaar 2020-2021 is onder leiding van onze intern begeleider, in samenwerking met de onderbouwcollega’s, het onderwijsplan kleuters opgesteld, waarin wordt vermeld hoe les wordt gegeven aan de kleuters in de groepen 1/2a en 1/2b. U kunt dit onderwijsplan hieronder downloaden.

 

Onderwijsplan welbevinden

In het jaar 2020-2021 is onder leiding van onze PBS- coördinator in samenwerking met het team een onderwijsplan welbevinden opgesteld, waarin wordt vermeld hoe in de groepen 1 tot en met 8 gewenst gedrag wordt aangeleerd op KC Het Mozaïek. Belangrijke pijlers zijn: PBS en The Leader in Me. Deze methodieken sluiten aan bij de doelen van socialisatie en persoonswording, zoals we die kennen vanuit de werkwijze van het SCPO. Uit een onderzoek onder leerlingen van 2019/2020 bleek dat de regels niet altijd even helder waren voor de leerlingen. Door per ruimte in het KC gewenst gedrag aan te leren en te visualiseren en de leerlingen met de methodiek van continu verbeteren een groepsmissie en groepsafspraken te laten formuleren zijn de gedragsverwachtingen nu wel helder. Dit bleek uit het leerlingtevredenheidsonderzoek van 2020/2021. Deze werkwijze is nu vastgelegd. U kunt het onderwijsplan welbevinden hieronder downloaden en inzien.

 

Onderwijsplan taal

In het jaar 2020-2021 wordt onder leiding van onze lees-, taal- en NT2-coördinator in samenwerking met het team een onderwijsplan taal opgesteld, waarin wordt vermeld hoe taal wordt gegeven op KC Het Mozaïek in de groepen 3 tot en met 8. Het stimuleren van leesplezier en leesmotivatie zijn belangrijke voorwaarden bij de inrichting van het onderwijs op Het Mozaïek. In het jaar 2018/ 2019 zijn we gestart met Staal spelling, vanwege de instructiedictees. Deze zijn bewezen effectiever dan controledictees, omdat gericht moet worden beschreven welke categorieën worden toegepast bij het schrijven van een woord. Die stap hebben we toen gezet omdat de resultaten van spelling onvoldoende waren en we constateerden dat er geen gedegen doorgaande lijn was op dat gebied. Per januari 2021 wordt gewerkt met Bouw!, waardoor we in plaats van curatief te werk te gaan met leerlingen die moeite hebben met lezen, preventief aan de slag kunnen gaan met als doel leesmoeilijkheden te voorkomen.

 

Onderwijsplan rekenen

In het onderwijsplan rekenen staat omschreven hoe de rekenlessen in groep 3 t/m 8 worden vormgegeven. Dit plan is in 2019/2020 onder leiding van de rekencoördinator in samenwerking met het team beschreven en geïmplementeerd. Dit plan kreeg voorrang omdat uit de gegevens van de eindtoetsen (drie jaar) bleek dat te weinig leerlingen referentieniveau 1S behaalden, terwijl dat nodig is voor leerlingen die uitstromen naar TL of hoger. U kunt het onderwijsplan hieronder downloaden en inzien.

 

Downloads

Onderwijsplan rekenen groep 3 t/m 8
Wilt u weten hoe het rekenonderwijs in groep 3 tot en met 8 wordt vormgegeven? Lees dan ons onderwijsplan. Met vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij onze rekencoördinator, Suzanne Smeijer, of intern begeleider, Caroline Beijers.
Onderwijsplan welbevinden groep 1 t/m 8
In het schooljaar 2020-2021 is het onderwijsplan welbevinden beschreven. Met vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij onze PBS-coördinator, Miranda Frankema, of intern begeleider, Caroline Beijers.
Onderwijsplan kleuters
Wilt u weten hoe het onderwijs aan de kleuters is georganiseerd? Hier kunt u het onderwijsplan downloaden. Heeft u daarna nog vragen en/of opmerkingen? Dan kunt u zich richten tot Regina Sman, onderbouwcoördinator of Caroline Beijers, intern begeleider.
beleidstuk rapportfolio
In dit beleidstuk kunt u lezen hoe wij samen met de leerlingen vormgeven aan het rapportfolio, waarin aandacht wordt besteed aan de persoonswording, kwalificatie en socialisatie. Ook wel persoonlijke ontwikkeling, kennis en vaardigheden en samenleven en werken genoemd.