Kids

Informatieblad

 

Informatieblad KC Het Mozaïek

 

KC Het Mozaïek is een KC in ontwikkeling, samen werken wij                                                        vanuit één visie waarin wij als werken vanuit onze drie kernwoorden:

Authentiek- we zijn trouw aan onszelf, we weten we wij zijn en                                                        wat voor de ander kunnen betekenen.

Verschillig- wij zijn gericht op de ander. Jij gaat ons namelijk aan ons hart!

Opbouwend- voor kinderen van 0 tot 12 jaar bieden wij een plek om je te ontwikkelen op je eigen manier.

 

KC Het Mozaiek is gevestigd aan de Kempenaar 21-06 in Lelystad. Er worden kinderen opgevangen van 0 t/m 12 jaar. Ingeborg Gels is directeur van KC Het Mozaïek en is verantwoordelijk voor zowel het onderwijs als de opvang binnen het KC.

 

Aantal Groepen

KDV het Mozaïek max. 14 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar (maximaal 3 0- jarigen per dagdeel).

PSZ het Mozaiek max 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

BSO het Mozaïek, max. 44 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar (waarvan maximaal 20 kinderen van 4- tot 7 jaar en 24 kinderen in de leeftijd van 7- 13 jaar)

 

Met het in gebruik nemen van het nieuwe BSO- lokaal hebben we gemerkt dat de kinderen van de BSO daar het liefste spelen. Het BSO- lokaal is geschikt voor maximaal 15 kinderen. Als de groep groter is, kan ten alle tijden de middenruimte gebruikt worden.

Natuurlijk staat het PSZ lokaal ook altijd ter beschikking van de BSO kinderen. Gezien de inrichting is deze met name geschikt voor de jongste BSO- kinderen (4 tot max 7 jaar).

Als de groepsgrootte boven de 15 kinderen uitkomt en we dus gebruik maken van meerdere ruimtes, houden we hier rekening mee in het activiteitenaanbod..

 

Werkwijze

De opvang is gevestigd in KC Het Mozaiek. De zij ingang wordt met name door KDV en PSZ gebruikt en de hoofdingang door de BSO. Ook kan de BSO gebruik maken van de ingang aan de kant van het lokaal (bij de bovenbouw).Als team onderwijs en opvang hebben we de volgende uitgangspunten geformuleerd, open van 7.30 tot 18.30, kinderen leren in 1 pedagogisch klimaat, maatwerk voor ieder kind, nadruk op rekenen, taal en lezen, en veel aandacht voor jezelf mogen zijn/ open staan voor verschillen. Binnen KC het Mozaïek willen we zelf de ruimte nemen maar ook de ander de ruimte geven om te zijn wie hij/ zij is.

 

Vanwege de huidige Corona maatregelen maken de BSO en de PSZ gebruik van de nooddeuren als ingang. Ouders van het KDV nemen afscheid in de gang. Op dit moment is het niet mogelijk dat ouders op de groep komen.

 

De medewerkers van het KC vangen de kinderen in een vertrouwde, open en prettige sfeer op. Betrokkenheid, rust en kindgericht werken en denken zijn naast het ontwikkelen van vaardigheden belangrijke aandachtspunten. In iedere groep wordt gekeken naar wat de kinderen nodig hebben, waarna het programma hierop wordt aangepast.

 

Alle drie de opvanggroepen hebben een eigen dagindeling, wanneer kinderen de behoefte hebben om bij een broertje of zusje te zijn op de andere groep, wordt hier waar mogelijk gehoor aan gegeven.

Dit geldt ook voor de behoefte even in een andere omgeving te spelen, of aan een activiteit mee te doen.

 

Drie-uursregeling KDV

Gedurende maximaal drie uur per dag mag er minder personeel worden ingezet. Voorwaarde is wel dat gedurende die drie uur minimaal de helft van het aantal benodigde pedagogisch medewerkers aanwezig is.

 

KDV het Mozaiek wijkt op de volgende tijden af van de beroepskracht-kind-ratio (BKR):

 • 00-08.45 uur
 • 30-14.00 uur = pauzes medewerkers
 • 45-18.00 uur

 

Op de volgende tijden is de inzet van personeel conform de vereiste BKR:

 • 00-08.00 uur
 • 45-12.30 uur
 • 00-16.45 uur
 • 00-18.30 uur (verlengde opening)

 

Op PSZ het Mozaïek werken we met twee pedagogisch medewerkers op maximaal 16 kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar.

 

Drie-uursregeling BSO

Schoolweken

Op de volgende tijden is de inzet van personeel conform de vereiste BKR:

Maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag:                                  

 • 14:00-18:30 uur

                                  

Vakantieweken of schoolvrije dagen

Gedurende maximaal drie uur per dag mag er tijdens vakantieweken en op schoolvrije dagen minder personeel worden ingezet. Voorwaarde is wel dat gedurende die drie uur minimaal de helft van het aantal benodigde pedagogisch medewerkers aanwezig is.

 

Kernlocatie BSO het Mozaïek wijkt op de volgende tijden af van de beroepskracht-kind-ratio (BKR):

 • 8.30-09.00 uur
 • 13.30-15.00 uur(pauze medewerkers)
 • 16.30-17.30 uur


Op de volgende tijden is de inzet van personeel conform de vereiste BKR:

 • 7.00-08.30 uur
 • 9.00-13.30 uur
 • 15.00-16.30 uur
 • 17.30-18.30 uur

 

Medewerkers

Elke groep heeft vaste medewerkers, elk kind heeft een eigen mentor, zij voert de ontwikkelingsgesprekken met de ouders en fungeert waar nodig als aanspreekpunt.

Wij streven ernaar waar mogelijk met vaste flex-medewerkers te werken, wanneer een medewerker verlof heeft of anderszins niet aanwezig kan zijn.

Activiteiten

Voor de KDV kinderen

De dagopvang kinderen krijgen verschillende activiteiten aangeboden passend bij hun ontwikkelingsniveau en leeftijd. Er wordt gewerkt met een dagschema met daarin de verzorgingsmomenten zoals het verschonen, eten en drinken. Er is veel aandacht voor de taalontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling van het kind. Maar ook zelfstandig worden, leren samenwerken, problemen oplossen en creatieve ontwikkeling zijn belangrijk en hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Door het gebruik van de speelgang kunnen de activiteiten beter aangepast worden op de interesse/ ontwikkeling van de kinderen.

 

 

Voor de PSZ kinderen

De peuterspeelzaal heeft een groepsruimte die is ingericht als een veilige en vertrouwde leer- en speelomgeving voor peuters. Op de groep zijn er diverse hoeken waar kinderen hun fantasie kwijt kunnen, maar ook samen of alleen kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen. Tijdens het buitenspelen maken we gebruik van een gedeelte van het schoolplein en de patio. De onderdelen van een dagschema zijn: - Speel leren in de grote groep (kring begroeting) - Vooruitkijken - Speelwerken - Terugkijken - Speelleren in de kleine groep - Fruit eten en drinken - Buiten spelen of gymzaal Het dagschema hangt zichtbaar in de groep. (zie bijlage voor meer informatie over het VVE aanbod van de PSZ).

 

Voor de BSO kinderen

Voor de BSO kinderen is de mogelijkheid te kiezen uit groepsactiviteiten en keuze activiteiten. Het uitgangspunt van de keuzeactiviteiten is dat kinderen deze zelfstandig kunnen uitvoeren, de medewerker heeft hierin een coachende rol. Rust en ruimte voor de eigenheid van de kinderen is belangrijk, evenals het streven naar zelfstandigheid en samen spelen. Als gezonde school stimuleren we het buiten spelen, ook bij minder mooi weer.

 

 

Samenwerking KDV en BSO

Elke kind heeft de natuurlijke drang zich te ontwikkelen en de wereld om zich heen te gaan verkennen, daar waar mogelijk maken wij verbinding tussen KDV en BSO. Hierdoor ontstaat een rijke leeromgeving. De samenwerking tussen KDV en BSO heeft als voordeel dat de kinderen van elkaar en van anderen dan leeftijdgenootjes leren en leren samenwerken. Als voorbeeld zien we kinderen van de BSO die de kinderen van het KDV voorlezen.

 

De jongste KDV kinderen maken gebruik van één slaapruimte. Ieder kind heeft een vaste, vertrouwde slaapplaats. Door middel van een kaartje/plattegrond is duidelijk waar welk kind ligt te slapen.

 

Het vierogen principe

Onze pedagogisch medewerkers zijn goed opgeleid en toegerust om signalen te herkennen, problemen te bespreken en open te communiceren over wat ze aan het doen zijn. Door de aanwezigheid van zowel personeel van school als van opvang is het ten alle tijden mogelijk om bij elkaar binnen te lopen. Door de vele ramen is er goed zicht op wat er in de groepen gebeurt. Er zijn altijd meerdere personen in het gebouw. Dit hoeft niet altijd een pedagogisch medewerker te zijn maar dit kan ook een andere medewerker van het KC zijn.

 

Speelruimte

In de groep is voldoende speelruimte per kind aanwezig.

De patio grenst aan de gang, deze buitenruimte is geschikt voor de kinderen van 0 tot 6 jaar. Daarnaast kan er voor de BSO kinderen (eveneens onder toezicht van de medewerkers) gekozen worden voor het gebruik van het speelplein en het veld rondom het KC.

In overleg met ouders, medewerkers en kinderen kan ervoor gekozen worden de oudere kinderen (vanaf 7 jaar) met beperkte toezicht buiten te laten spelen.

Sinds het najaar van 2019 hebben we twee hoeken gecreëerd in de gang tussen de kinderopvang en de kleutergroep om het samen spelen en ontmoeten van peuters en kleuters te bevorderen.

 

Vakanties

Tijdens schoolvakanties is er een aangepast activiteitenprogramma voor de opvang.

Kinderdagverblijf

In de vakanties werken we op het KDV op een vergelijkbare manier als in de schoolweken. Bij afwezigheid van vaste pedagogisch medewerkers proberen we zoveel mogelijk om deze te vervangen met bekende gezichten. In de planning zorgen wij ervoor dat er altijd minimaal één bekende, vaste medewerker ingeroosterd is.

 

 

Buitenschoolse opvang

In de vakanties is BSO Het Mozaïek sinds de kerstvakantie van 2019 de vaste kernlocatie voor de 4+ en 6+ kinderen van het Mozaïek, BSO de Zeppelin en BSO de Jungle. De 9+ kinderen zijn welkom op Ziezo.

 

Openingstijden

Het kinderdagverblijf is elke werkdag geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur. Aan het einde van de dag is er de mogelijkheid om opvang af te nemen tot 18.30 uur. Het is ook mogelijk om verlengde opening afnemen tot 14.00.

 

De peuterspeelzaal is open op de volgende dagen en tijden:

Maandag:         8.15 uur - 11.30 uur en 12.30 uur - 15.45 uur

Dinsdag:          8.15 uur - 11.30 uur en 12.30 uur - 15.45 uur

Woensdag:       8.15 - 11.30 uur.

Donderdag:      8.15 uur - 11.30 uur en 12.30 uur - 15.45 uur

Vrijdag:            8.15 uur - 11.30 uur.

 

In de planning van de kinderen proberen we de twee jarigen zoveel mogelijk in de ochtendgroepen te plaatsen en de driejarigen in de middag. Met ingang van 1 mei 2020 bieden we de VVE- doelgroepkinderen vijf dagdelen aan van ieder 3.25 uur. VVE- doelgroepkinderen kunnen zo gebruik maken van 16 uur VVE aanbod.

 

De buitenschoolse opvang is elke werkdag aansluitend bij de schooltijden geopend voor voorschoolse opvang van 7.00 tot 8.30 uur en naschools van 14.00 uur tot 18.30 uur. Op schoolvrije dagen en in vakanties is er de hele dag opvang.

 

Haal- en brengtijden

We verwachten dat de kinderen van het KDV voor 9.00 uur zijn gebracht, zodat de groepen daarna aan het dagritme kunnen beginnen. Voor ouders die naast een hele ook een halve dag afnemen kunnen de kinderen tussen 12.30 en 13.00 uur gebracht of gehaald worden. Tussen 16.00 en 18.00 uur kunnen de kinderen worden opgehaald.

 

Jonge kinderen die gebruik maken van de VSO worden door een pedagogisch medewerker naar de klas gebracht. Om 14.00 uur brengt de leerkracht eventueel het kind naar de BSO. Oudere kinderen gaan zelfstandig naar de eigen groep/BSO. Met de kinderen en hun ouders wordt besproken of kinderen zelfstandig mogen gaan en komen.

 

In de ochtend kunt u uw kind naar de PSZ brengen van 8.15 uur - 8.30 uur en ophalen van 11.15 uur - 11.30 uur.

In de middag kunt u uw kind brengen van 12.30 uur – 12.45 uur en ophalen van 15.30 uur - 15.45 uur. Tijdens schoolvakanties en feestdagen is de peuterspeelzaal gesloten. De peuterspeelzaal sluit aan bij het vakantierooster van school het Mozaïek en zijn zo 40 weken geopend per jaar.

 

Vervoer kinderen andere scholen

Kinderen worden op verschillende manieren van en naar school gebracht. We gebruiken hiervoor een Stint (elektrische bakfiets), een bakfiets en taxivervoer.

 

GO! maakt op dit moment geen gebruik van de Stint. Als vervanging van de Stints, worden de kinderen vervoerd met de taxi.

 

Maatregelen vanwege Corona
Op dit moment is het niet mogelijk om als ouder op de groep te komen. Intakes of andere gesprekken organiseren we zo dat we rekening kunnen houden met de anderhalve meter afstand. Ook is het mogelijk om deze gesprekken telefonisch te voeren.

Op de groep besteden we extra aandacht aan de hygiëne o.a. door extra schoon te maken én het (samen) handen wassen bij binnenkomst.