Kids

Informatieblad

 

Informatieblad IKC Het Mozaïek

 

IKC Het Mozaïek is een IKC in ontwikkeling. Op een IKC gaan opvang en onderwijs naadloos in elkaar over. Op deze locatie wordt gewerkt vanuit het Sterrenschoolconcept.
Op het IKC werken we met de vijf sterren, nl. open van 7.30 tot 18.30 uur, kinderen leren in één pedagogisch klimaat, maatwerk voor ieder kind, nadruk op rekenen, taal en lezen, binding met de buurt en veel aandacht voor zelfbewustzijn, ontwikkeling en leven in verbondenheid.

In 2019 gaan we IKC breed met elkaar een nieuwe visie vormgeven.

 

IKC Het Mozaiek is gevestigd aan de Kempenaar 21-06 in Lelystad.

Er worden kinderen opgevangen van 0 t/m 12 jaar.

Ingeborg Gels is directeur van IKC Het Mozaïek en is verantwoordelijk voor zowel het onderwijs als de opvang binnen het IKC.

 

Aantal Groepen

KDV het Mozaïek max. 14 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar (maximaal 3 0- jarigen per dagdeel).

PSZ het Mozaiek max 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

BSO het Mozaïek, max. 44 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar (waarvan maximaal 20 kinderen van 4- tot 7 jaar en 24 kinderen in de leeftijd van 7- 13 jaar)

 

Met het in gebruik nemen van het nieuwe BSO- lokaal (januari 2019) hebben we gemerkt dat de kinderen van de BSO daar het liefste spelen. Het BSO- lokaal is geschikt voor maximaal 15 kinderen. Als de groep groter is, kan ten alle tijden de middenruimte gebruikt worden.

Natuurlijk staat het PSZ lokaal ook altijd ter beschikking van de BSO kinderen. Gezien de inrichting is deze met name geschikt voor de jongste BSO- kinderen (4 tot max 7 jaar).

Als de groepsgrootte boven de 15 kinderen uitkomt en we dus gebruik maken van meerdere ruimtes, houden we hier rekening mee in het activiteitenaanbod..

 

Werkwijze

De opvang is gevestigd in IKC Het Mozaiek. De zij ingang wordt met name door KDV en PSZ gebruikt en de hoofdingang door de BSO. Ook kan de BSO gebruik maken van de ingang aan de kant van het lokaal (bij de bovenbouw).Als team onderwijs en opvang hebben we de volgende uitgangspunten geformuleerd, open van 7.30 tot 18.30, kinderen leren in 1 pedagogisch klimaat, maatwerk voor ieder kind, nadruk op rekenen, taal en lezen, en veel aandacht voor jezelf mogen zijn/ open staan voor verschillen. Binnen IKC het Mozaïek willen we zelf de ruimte nemen maar ook de ander de ruimte geven om te zijn wie hij/ zij is.

 

De medewerkers van het IKC vangen de kinderen in een vertrouwde, open en prettige sfeer op. Betrokkenheid, rust en kindgericht werken en denken zijn naast het ontwikkelen van vaardigheden belangrijke aandachtspunten. In iedere unit wordt gekeken naar wat de kinderen nodig hebben, waarna het programma hierop wordt aangepast.

 

Alle drie de opvanggroepen hebben een eigen dagindeling, wanneer kinderen de behoefte hebben om bij een broertje of zusje te zijn op de andere groep, wordt hier waar mogelijk gehoor aan gegeven.

Dit geldt ook voor de behoefte even in een andere omgeving te spelen, of aan een activiteit mee te doen.

 

Drie-uursregeling KDV

Gedurende maximaal drie uur per dag mag er minder personeel worden ingezet. Voorwaarde is wel dat gedurende die drie uur minimaal de helft van het aantal benodigde pedagogisch medewerkers aanwezig is.

 

KDV het Mozaiek wijkt op de volgende tijden af van de beroepskracht-kind-ratio (BKR):

  • 00-08.45 uur
  • 30-14.00 uur = pauzes medewerkers
  • 45-18.00 uur

 

Op de volgende tijden is de inzet van personeel conform de vereiste BKR:

  • 30-08.00 uur
  • 45-12.30 uur
  • 00-16.45 uur
  • 00-18.30 uur (verlengde opening)

 

Op PSZ het Mozaïek werken we met twee pedagogisch medewerkers op maximaal 16 kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar.

 

Drie-uursregeling BSO

Schoolweken

Op de volgende tijden is de inzet van personeel conform de vereiste BKR:

Maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag:                                  

  • 14:00-18:30 uur

                                  

Vakantieweken of schoolvrije dagen

Gedurende maximaal drie uur per dag mag er tijdens vakantieweken en op schoolvrije dagen minder personeel worden ingezet. Voorwaarde is wel dat gedurende die drie uur minimaal de helft van het aantal benodigde pedagogisch medewerkers aanwezig is.

 

Medewerkers

Elke unit heeft vaste medewerkers, elk kind heeft een eigen mentor, zij voert de ontwikkelingsgesprekken met de ouders en fungeert waar nodig als aanspreekpunt.

Wij streven ernaar waar mogelijk met vaste flex-medewerkers te werken, wanneer een medewerker verlof heeft of anderszins niet aanwezig kan zijn.

 

Activiteiten

Voor de KDV kinderen

De dagopvang kinderen krijgen verschillende activiteiten aangeboden passend bij hun ontwikkelingsniveau en leeftijd. Er wordt gewerkt met een dagschema met daarin de verzorgingsmomenten zoals het verschonen, eten en drinken. Er is veel aandacht voor de taalontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling van het kind. Maar ook zelfstandig worden, leren samenwerken, problemen oplossen en creatieve ontwikkeling zijn belangrijk en hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen.

 

Voor de PSZ kinderen

De peuterspeelzaal heeft een groepsruimte die is ingericht als een veilige en vertrouwde leer- en speelomgeving voor peuters. Op de groep zijn er diverse hoeken waar kinderen hun fantasie kwijt kunnen, maar ook samen of alleen kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen. Tijdens het buitenspelen maken we gebruik van een gedeelte van het schoolplein en de patio. De onderdelen van een dagschema zijn: - Speel leren in de grote groep (kring begroeting) - Vooruitkijken - Speelwerken - Terugkijken - Speelleren in de kleine groep - Fruit eten en drinken - Buiten spelen of gymzaal Het dagschema hangt zichtbaar in de groep. (zie bijlage voor meer informatie over het VVE aanbod van de PSZ).

 

Voor de BSO kinderen

Voor de BSO kinderen is de mogelijkheid te kiezen uit groepsactiviteiten en keuze activiteiten. Het uitgangspunt van de keuzeactiviteiten is dat kinderen deze zelfstandig kunnen uitvoeren, de medewerker heeft hierin een coachende rol. Rust en ruimte voor de eigenheid van de kinderen is belangrijk, evenals het streven naar zelfstandigheid en samen spelen.

 

 

Samenwerking KDV en BSO

Elke kind heeft de natuurlijke drang zich te ontwikkelen en de wereld om zich heen te gaan verkennen, daar waar mogelijk maken wij verbinding tussen KDV en BSO. Hierdoor ontstaat een rijke leeromgeving. De samenwerking tussen KDV en BSO heeft als voordeel dat de kinderen van elkaar en van anderen dan leeftijdgenootjes leren en leren samenwerken. Als voorbeeld zien we kinderen van de BSO die de kinderen van het KDV voorlezen.

 

De jongste KDV kinderen maken gebruik van één slaapruimte. Ieder kind heeft een vaste, vertrouwde slaapplaats. Door middel van een kaartje/plattegrond is duidelijk waar welk kind ligt te slapen.

 

Het vierogen principe

Onze pedagogisch medewerkers zijn goed opgeleid en toegerust om signalen te herkennen, problemen te bespreken en open te communiceren over wat ze aan het doen zijn. Door de aanwezigheid van zowel personeel als van opvang is het ten alle tijden mogelijk om bij elkaar binnen te lopen. Door de vele ramen is er goed zicht op wat er in de groepen gebeurt. Er zijn altijd meerdere personen in het gebouw. Dit hoeft niet altijd een pedagogisch medewerker te zijn maar dit kan ook een andere medewerker van het IKC zijn.

 

Speelruimte

In de groep is voldoende speelruimte per kind aanwezig.

De patio grenst aan de gang, deze buitenruimte is geschikt voor de kinderen van 0 tot 6 jaar. Daarnaast kan er voor de BSO kinderen (eveneens onder toezicht van de medewerkers) gekozen worden voor het gebruik van het speelplein en het veld rondom het IKC.

In overleg met ouders, medewerkers en kinderen kan ervoor gekozen worden de oudere kinderen (vanaf 7 jaar) met beperkte toezicht buiten te laten spelen.

In 2019 gaan we twee hoeken creëren in de gang tussen de kinderopvang en de kleutergroep om het samen spelen en ontmoeten van peuters en kleuters te bevorderen.

 

Vakanties

Tijdens schoolvakanties is er een aangepast activiteitenprogramma voor de opvang.

Kinderdagverblijf

In de vakantieperiode voegen we gedurende de week samen met KDV de Zonnewijzer. We streven ernaar dat op alle dagen er minimaal één pedagogische medewerker van de Zonnewijzer en één van het Mozaïek aanwezig is. Hierdoor is er voor de kinderen en ouders altijd minimaal één vertrouwd gezicht aanwezig.

 

Buitenschoolse opvang

Tijdens de vakanties wordt er samengevoegd met BSO Jungle, BSO het Anker, BSO Schatkist, en BSO Zeppelin bij kernlocatie BSO de Schatkist waar een 4+ en een 6+ aanbod aangeboden wordt. De 9+ kinderen zijn welkom op Ziezo. Op woensdag en vrijdag wordt er samengevoegd met BSO de Jungle en BSO de Zeppelin.

 

Openingstijden

Het kinderdagverblijf is elke werkdag geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur. Aan het einde van de dag heeft u de mogelijkheid om opvang af te nemen tot 18.30 uur. U kunt ook verlengde opening afnemen tot 14.00.

 

 

 

 

 

 

De peuterspeelzaal is open op de volgende dagen en tijden:

Maandag: 8.30 uur - 11.30 uur en 12.45 uur - 15.15 uur (3+ groep).

Dinsdag: 8.30 uur - 11.30 uur en 12.45 uur - 15.15 uur (3+ groep).

Woensdag: 8.30 - 11.30 uur.

Donderdag: 8.30 uur - 11.30 uur en 12.45 uur - 15.15 uur (3+ groep).

Vrijdag: 8.30 uur - 11.30 uur.

 

De buitenschoolse opvang is elke werkdag aansluitend bij de schooltijden geopend tot 18.30 uur. Op schoolvrije dagen en in vakanties is er de hele dag opvang.

 

Haal- en brengtijden

We verwachten dat de kinderen van het KDV voor 9.00 uur zijn gebracht, zodat de groepen daarna aan het dagritme kunnen beginnen. Voor ouders die naast een hele ook een halve dag afnemen kunnen de kinderen tussen 12.30 en 13.00 uur gebracht of gehaald worden. Tussen 16.00 en 18.00 uur kunnen de kinderen worden opgehaald.

 

De kinderen volgen op school een continurooster, wat betekent dat zij vanaf 14.00 uur vrij zijn en gebruik kunnen maken van de BSO opvang. De oudste kinderen komen om 14.00 uur vanuit het klaslokaal zelfstandig naar de opvang en kunnen tot 18.30 uur worden opgehaald. De jongere kinderen worden indien nodig, door een medewerker naar de opvang gebracht.

 

In de ochtend kunt u uw kind naar de PSZ brengen van 8.30 uur - 8.45 uur en ophalen van 11.15 uur - 11.30 uur.

In de middag kunt u uw kind brengen van 12.45 uur - 13.00 uur en ophalen van 15.00 uur - 15.15 uur. Tijdens schoolvakanties en feestdagen is de peuterspeelzaal gesloten.

 

Vervoer kinderen andere scholen

Kinderen worden op verschillende manieren van en naar school gebracht. We gebruiken hiervoor een Stint (elektrische bakfiets), een bakfiets en taxivervoer.

 

GO! maakt op dit moment geen gebruik van de Stints omdat minister van Nieuwenhuizen heeft besloten dat ze verboden zijn op de openbare weg. Als vervanging van de Stints, worden de kinderen vervoerd in met de taxi. Op enkele dagen rijden we ook met de bakfiets. Naar verwachting zal dit in ieder geval tot de zomer van 2019 het geval zijn.

 

 

.