Kids

Passend Onderwijs

Binnen Kindcentrum Het Mozaïek wordt uitgegaan van de kracht van samen leren. Dat betekent dat de groep van groot belang is, dat er veel aandacht is voor groepsvorming en het functioneren van en in een groep. Wij werken graag preventief in plaats van curatief. Daarbij hanteren wij elementen van Positive Behaviour Support, waarbij wij gewenst gedrag expliciet benoemen en er ook les in geven. De kernwaarden: respect tonen naar jezelf, anderen, materialen en ruimtes en je verantwoordelijk voelen voor anderen en hun spullen worden in alle ruimtes binnen ons KC vertaald in gedrag. Ook worden deze kernwaarden zichtbaar gemaakt op posters. Het groepsbelang gaat voor op het individueel belang. Als dit niet samengaat, wordt er actie ondernomen door de leerkracht. 

 

Als de leerkracht ziet dat de ontwikkeling van een leerling stagneert, wordt dat met de intern begeleider besproken. Vaak wordt dan met de leerling en de ouders een stappenplan opgesteld. In dat plan wordt de aanpak voor een periode van een aantal weken verwoord. Voor zover dat mogelijk is, vindt de uitvoering van de stappenplannen in de eigen klas plaats. Aan het einde van de periode wordt de uitwerking van het plan geëvalueerd. Als de doelen niet zijn bereikt, wordt het plan aangepast of wordt de leerling besproken in het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam (OT) komt zes keer per jaar samen en bestaat uit een orthopedagoog, iemand van de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) en iemand van het jeugd en gezinsteam (JGT). Hierbij schuiven de ouders, leerkracht en de intern begeleider aan met een ondersteuningsvraag. Door middel van de ondersteuningsvraag, kunnen er eventuele verbeteringen worden doorgevoerd of kan extra ondersteuning worden geboden. De eventuele extra ondersteuning wordt aangeboden door het expertiseteam van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs of het onderwijsloket. De ondersteuningsvraag kan vanuit de leerkracht geformuleerd worden, maar ook vanuit de ouders of thuissituatie.

 

 

Intern begeleider
In ons kindcentrum is juf Lonneke vier dagen per week als intern begeleider aanwezig. Ze wordt bijgestaan door meester Bart (twee dagen, interim-I.B.)
Haar taken bestaan uit:

  • Het samen met de coördinatoren en team uitwerken van een doorgaande lijn in het KC voor rekenen, taal en gedrag, vastgelegd in onderwijsplannen; 
  • Het meedenken met de leerkracht, ouders en leerling als leren niet vanzelf gaat;
  • Het coördineren van de overleggen met het ondersteuningsteam;
  • Het aanvragen en monitoren van extra ondersteuning.

Laatste fotoalbum: KC-feest 11 juni 2021