Kids

Passend Onderwijs

Op Integraal Kindcentrum "Het Mozaïek" wordt uitgegaan van de kracht van samen leren. Dat betekent dat de groep van groot belang is, dat er veel aandacht is voor groepsvorming en het functioneren van en in een groep. Wij werken graag preventief in plaats van curatief. Daarbij hanteren wij elementen van Positive Behaviour Support, waarbij wij gewenst gedrag expliciet benomen en er ook les in geven.  De kernwaarden respect tonen voor en je verantwoordelijk voelen voor anderen en hun spullen worden in alle ruimtes binnen ons IKC vertaald in gedrag en zichtbaar gemaakt op posters. Het groepsbelang gaat voor op het individueel belang: als dit niet samengaat wordt er actie ondernomen door de leerkracht.
Als de leerkracht ziet dat de ontwikkeling van een leerling stagneert, wordt dat met de intern begeleider besproken. Vaak wordt dan met de leerling en de ouders een stappenplan opgesteld. In dat plan wordt de aanpak voor een periode van een aantal weken verwoord. Voor zover dat mogelijk is, vindt de uitvoering van de stappenplannen in de eigen klas plaats. Aan het einde van de periode wordt de uitwerking van het plan geëvalueerd. Als de doelen niet zijn bereikt wordt het plan aangepast of wordt de leerling besproken in het ondersteuningsteam dat zes maal per jaar samenkomt en bestaat uit een orthopedagoog, iemand van de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) en iemand van het jeugd en gezinsteam (JGT). Hierbij schuiven de ouders, leerkracht en de intern begeleider aan met een ondersteuningsvraag om het plan in de klas te verbeteren of te beslissen dat er extra ondersteuning nodig is in de vorm van bijvoorbeeld de inzet van het expertiseteam van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs of het onderwijsloket. De ondersteuningsvraag kan vanuit de leerkracht geformuleerd worden, maar ook vanuit de ouders/ thuissituatie.

 

Intern begeleider
In ons Integraal Kindcentrum (IKC) is juf Caroline drie dagen per week als intern begeleider aanwezig.
Haar taken bestaan uit:
* het samen met de coördinatoren en team uitwerken van een doorgaande lijn in het IKC voor rekenen, taal en gedrag, vastgelegd in onderwijsplannen 
* het meedenken met de leerkracht, ouders en leerling als leren niet vanzelf gaat
* het coördineren van de overleggen met het ondersteuningsteam 
* het aanvragen en monitoren van extra ondersteuning.