Kids

Drie pijlers binnen het onderwijs op KC "Het Mozaïek"

KC Het Mozaïek handelt en verantwoordt haar kwaliteit op basis van de volgende drie pijlers:
  • Kwalificatie (kennis en vaardigheden)
  • Socialisatie (samen leven)
  • Persoonswording

Kwalificatie

De overheid heeft in de referentiekaders ‘taal en rekenen’ vastgelegd welke kennis en vaardigheden een kind aan het einde van de basisschoolperiode moet beheersen. Het Mozaïek is in staat goed onderwijs te bieden door, gedurende de basisschoolperiode, de resultaten goed te monitoren, te analyseren, te evalueren en op basis daarvan bij te sturen. Binnen KC Het Mozaïek wordt per kind gekeken wat de juiste aanpak is wat betreft het onderwijsniveau.  Wij kijken hierbij goed naar de verschillende onderwijsbehoeften. Zo hebben wij extra ondersteuning/ mogelijkheden voor bijvoorbeeld voor kinderen die Nederlands als tweede taal leren, voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en/ of voor meer- en hoogbegaafde kinderen.  

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de onderwijsplannen kleuterbouw, taal en rekenen.

 

Socialisatie

Het leren samenleven is tevens een pijler die veel aandacht verdient binnen KC Het Mozaïek. Er wordt gewerkt op basis van Positive Behaviour Support, waarbij gewenst gedrag niet alleen wordt benoemd, maar ook wordt aangeleerd en bevestigd. Dit leidt tot een kindcentrum waarbinnen gewenst gedrag zichtbaar is en veel complimenten worden uitgedeeld op basis van dit gedrag. Positive Behaviour Support is een preventieve aanpak die er aan bijdraagt dat kinderen positief gedrag willen laten zien. Daarnaast wordt er in de eerste weken van een schooljaar gewerkt aan groepsvorming. In de ‘’Je hoort erbij’’-weken wordt aandacht besteed aan de vraag: "Wat voor een groep willen wij zijn?". Er wordt een groepsmissie opgesteld en er worden groepsafspraken vastgesteld waar iedereen zich aan committeert (continu verbeteren). Deze groepsafspraken worden zichtbaar in de klas opgehangen. Daarnaast monitort Het Mozaïek het welbevinden van de kinderen aan de hand van observatie- en vragenlijsten. Zo kan tijdig worden bijgestuurd als kinderen zich minder prettig beginnen te voelen binnen de groep. De inspectie heeft de school 'het predicaat 'zeer zwak' gegeven bij hun onderzoek in november 2022. Er zijn tekortkomingen geconstateerd op aanbod, didactisch handelen, zicht op ontwikkeling en kwaliteitscultuur.

 

Persoonswording

Persoonswording is de derde pijler binnen het KC. Wie wil je zijn? Hoe verhoud jij je tot de ander? Durf je dicht bij jezelf te blijven? Geef je jouw grenzen aan? Als KC willen wij onze leerlingen op laten groeien tot zelfbewuste en zelfredzame volwassenen die zelfverzekerd de wereld tegemoet treden. Daarbij is er ruimte om te zijn wie je bent. Dit zien ouders, kinderen en leerkrachten terug in het kindportfolio dat op KC Het Mozaïek wordt gehanteerd. Hierbij staat de inbreng van het kind centraal.

Download

Inspectierapport
In juni 2018 voerde de onderwijsinspectie een onderzoek uit met betrekking tot het onderwijs op IKC "Het Mozaïek". In de bijlage leest u de bevindingen van de inspectie!