Kids

Drie pijlers binnen het onderwijs op IKC "Het Mozaïek"

IKC "Het Mozaïek" handelt en verantwoordt haar kwaliteit op basis van drie pijlers, te weten:

- kwalificatie (kennis en vaardigheden)

- socialisatie (samen leven)

- subjectwording (persoonsvorming)

 

Deze drie pijlers zullen hierna kort worden toegelicht:

 

Kwalificatie

De overheid heeft in de referentiekaders taal en rekenen vastgelegd welke kennis en vaardigheden een kind aan het einde van de basisschoolperiode moet beheersen. Door gedurende de basisschoolperiode de resultaten goed te monitoren, te analyseren, te evalueren en op basis daarvan bij te sturen en is IKC "Het Mozaïek" in staat goed onderwijs te bieden. Niet alleen leerkrachten doen dit, ook leerlingen. Door het werken met datamuren wordt leren zichtbaar gemaakt en weten leerlingen welke doelen zij hebben behaald en aan welke doelen nog gewerkt moet worden. Tijdens instructies wordt gewerkt met succescriteria. Welke ingrediënten zijn nodig om tot een juiste oplossing te komen? Door deze vooraf te formuleren en vast te leggen, zijn kinderen in staat zelf te controleren of zij al die stappen hebben doorlopen en welke zij eventueel hebben overgeslagen waardoor zij hun oplossing kunnen veranderen. Vanaf groep 4 wordt een start gemaakt met het werken via Snappet, waarbij leerlingen met behulp van een tablet werken aan hun eigen doelen. Daarnaast wordt op het IKC veel tijd besteed aan leesplezier, leesmotivatie, woordenschat en thematisch onderwijs. Binnen IKC "Het Mozaïek" zijn goede aanpakken voor kinderen die Nederlands als tweede taal kennen, voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en meer- en hoogbegaafde kinderen.

 

Socialisatie

Het  leren samenleven is tevens een pijler die veel aandacht verdient binnen IKC "Het Mozaïek". Er wordt gewerkt op basis van Positive Behaviour Support, waarbij gewenst gedrag niet alleen wordt benoemd, maar ook wordt aangeleerd en bevestigd. Dit leidt tot een omgeving waarin gewenst gedrag zichtbaar is en veel complimenten worden uitgedeeld op basis van dit gedrag. Het is een preventieve aanpak die er aan bijdraagt dat kinderen positief gedrag willen laten zien. Daarnaast wordt er met name in de eerste weken van een schooljaar gewerkt aan groepsvorming. In de "Je hoort erbij"- weken wordt aandacht besteed aan de vraag: "Wat voor een groep willen wij zijn?" Er wordt een groepswerkstuk gemaakt dat tijdens een maandviering getoond wordt aan ouders en andere leerlingen binnen het IKC, er worden groepsregels vastgesteld waar iedereen zich aan committeert en die zichtbaar in de klas worden opgehangen naast de schoolregels. Daarnaast monitort "Het Mozaïek" het welbevinden van de kinderen aan de hand van observatie- en vragenlijsten, zodat tijdig kan worden bijgestuurd als kinderen zich minder prettig gaan voelen binnen de groep. De inspectie heeft de aanpak ten aanzien van socialisatie tijdens haar bezoek in juni 2018 gewaardeerd met de term "goed pedagogisch klimaat".

 

Subjectwording

Persoonsvorming is de derde pijler binnen het IKC. Wie wil je zijn? Hoe verhoud jij je tot de ander? Durf je dicht bij jezelf te blijven? Geef je jouw grenzen aan? Als IKC willen wij onze leerlingen op laten groeien tot zelfbewuste en zelfredzame volwassenen die zelfverzekerd de wereld tegemoet treden. Daarbij wordt aandacht besteed aan de eigenheid van het kind. Dit zien ouders, kinderen en leerkrachten terug in het kindportfolio dat op IKC "Het Mozaïek" wordt gehanteerd. Hierbij staat de inbreng van het kind centraal. 

 

 

 

 

Download

Inspectierapport
In juni 2018 voerde de onderwijsinspectie een onderzoek uit met betrekking tot het onderwijs op IKC "Het Mozaïek". In de bijlage leest u de bevindingen van de inspectie!