Kids

Medezeggenschapsraad

De MR is het inspraakorgaan voor ouders en personeelsleden in het basisonderwijs en heeft een adviserende en/of controlerende taak op beleidsmatig niveau ten aanzien van de ontwikkelingen rond de school. Bij een aantal zaken heeft de MR instemmingsrecht. Dit betekent dat als we het niet eens worden met het bestuur, een besluit geen doorgang kan vinden. Dit kan zijn op het gebied van veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid. Ook het schoolplan valt hieronder. Dit staat allemaal beschreven in het reglement medezeggenschapsraad.
Onze MR bestaat momenteel uit twee ouderleden en twee personeelsleden. De personeelsleden worden gekozen door het personeel en de ouderleden door ouders. De leden hebben een zittingsperiode van vier jaar.

 

Leden MR

Gedurende het schooljaar 2023-2023 bestaat de MR uit de volgende leden:
Jasper Heus - oudergeleding 

Naomi Likumahwa – oudergeleding 
Cindy Kalicharan - personeelsgeleding

Patricia de Haan personeelsgeleding

 

Gemeenschappelijke MR

Naast de MR bestaat er ook nog een Gemeenschappelijke MR. Dit is een overkoepelende MR van de Christelijke basisscholen in Lelystad. Deze raad geeft instemming of advies bij zaken die voor alle scholen gelden. Eén personeelslid en één ouderlid van de MR hebben zitting in de GMR (= gemeenschappelijke medezeggenschapsraad), samen met de afgevaardigden van de MR van de andere scholen binnen SCPO Lelystad.

 

Contact

Bent u benieuwd hoe wij werken en wat we bespreken? De MR-vergaderingen zijn openbaar. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Alle vergaderingen worden (deels) bijgewoond door de directie. Wilt u er één bijwonen? Dan kunt u dit doorgeven via het e-mailadres: mr.mozaiek@scpo-lelystad.nl

Ook voor vragen kunt u gerust contact opnemen via dit e-mailadres.